ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Studio Dinkie: de eenmanszaak Studio Dinkie, statutair gevestigd te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 81316909.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Studio Dinkie een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Studio Dinkie voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van custom-made (gepersonaliseerde) cadeauartikelen voor speciale gelegenheden en het ontwerpen en eventueel laten drukken van zakelijk drukwerk zoals huisstijl-drukwerk, flyers, brochures, visitekaartjes.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Studio Dinkie en klant krachtens welke Studio Dinkie de dienst zal uitvoeren.
1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Studio Dinkie worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.11. Website: www.studiodinkie.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio Dinkie gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Studio Dinkie of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling via de website dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Studio Dinkie en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Studio Dinkie zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte
3.2. Studio Dinkie zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Studio Dinkie met een vooraf geschat aantal uren/tarief.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Studio Dinkie het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Studio Dinkie gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Studio Dinkie niet.
3.5. Studio Dinkie behoudt zich het recht voor om bij een offerte met een factuurwaarde van meer dan €1.000,- een vooruitbetaling van 100% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Studio Dinkie de opdracht zal gaan uitvoeren dan wel de producten levert. Bij offertes met een factuurwaarde van minder dan €1.000,- is Studio Dinkie gerechtigd een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens de producten worden geleverd. Gepersonaliseerde producten worden vooraf gefactureerd, Studio Dinkie zal de producten leveren na volledige betaling van de factuur.
3.6. Alle door Studio Dinkie gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bedrijven tenzij anders aangegeven, exclusief verzendkosten, drukkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.7. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.8. Studio Dinkie behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Studio Dinkie behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.10. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van twee revisierondes feedback en/of revisies aan Studio Dinkie door te geven, tenzij anders overeengekomen. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 7 dagen te worden aangeleverd aan Studio Dinkie.
3.11. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 7 dagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra revisieronde verzoekt, zal door Studio Dinkie meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van Studio Dinkie.
3.12. Studio Dinkie is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Studio Dinkie verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Studio Dinkie binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Studio Dinkie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.4. Studio Dinkie heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden (in verband met teksten, afbeeldingen, illustraties) zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Studio Dinkie zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Studio Dinkie wil ontbinden of annuleren is dit alleen mogelijk als zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden of bij annulering van de opdracht 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens is de klant verplicht om geleden verlies, gederfde winst en/of in ieder geval de kosten die ter voorbereiding van de opdracht reeds zijn gemaakt zoals reeds ingekochte materialen of ingehuurde derden, te vergoeden. Tevens heeft de klant slechts het recht de opdracht te annuleren indien de opdracht wordt geannuleerd voordat de producten verstuurd zijn en indien het gaat om niet-gepersonaliseerde producten. De klant dient Studio Dinkie schriftelijk en tijdig mede te delen de bestelling te willen annuleren.
4.7. Indien Studio Dinkie, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Studio Dinkie gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Studio Dinkie in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Studio Dinkie uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Studio Dinkie is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere van de volgende (onvoorziene) omstandigheden zich voordoet of voordoen: stijging van de kosten van (bron)materialen of diensten van derden die nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst. In alle gevallen zal Studio Dinkie in overleg met de klant de verhoging van de prijs aan de klant doorberekenen.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR STUDIO DINKIE
5.1. Studio Dinkie garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Studio Dinkie spant zich in om de gegevens die Studio Dinkie voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Studio Dinkie met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Studio Dinkie is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Studio Dinkie uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Studio Dinkie eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Studio Dinkie en/of overige promotionele uitingen van Studio Dinkie.
5.6. Studio Dinkie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Studio Dinkie tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.7. Studio Dinkie behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de geleverde bestanden zoals deze door Studio Dinkie is opgeleverd.
5.8 De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Studio Dinkie biedt het drukwerk/ te personaliseren product aan de klant aan ter controle alvorens de opdracht definitief wordt uitgevoerd. Na akkoord van de klant met betrekking tot het drukwerk of het te personaliseren product, is Studio Dinkie niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk/het gepersonaliseerde product.
5.9. Studio Dinkie behoudt zich het recht om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. De eerste factuur voor 50% geldt als aanbetaling. De tweede factuur voor de overige 50% wordt bij levering van het drukwerk gefactureerd.
5.10. Studio Dinkie werkt virtueel samen met haar opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met Studio Dinkie een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.
5.11. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen op afbeeldingen gelden als indicatie. Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Studio Dinkie spant zich echter wel in om problemen/klachten in verband met producten en drukwerk zo goed mogelijk op te lossen.
5.12. Indien de klant een drukproef wenst, komt dit voor rekening van de klant en zal dit als meerwerk zoals vermeld in artikel 4.7. worden doorberekend.
5.13. Studio Dinkie behoudt zich het recht voor om de in opdracht gemaakte ontwerpen op een later moment in de webshop voor eigen verkoop aan te bieden. Studio Dinkie zal hiervoor te allen tijde om toestemming van de opdrachtgever vragen.
5.14. Bij onjuist gebruik of bij onjuist wassen is Studio Dinkie niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor opgetreden verkleuring en/of het krimpen van producten.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Studio Dinkie te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Studio Dinkie onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Studio Dinkie om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Dinkie zijn verstrekt, heeft Studio Dinkie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Studio Dinkie steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door Studio Dinkie geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Studio Dinkie binnen 5 dagen na levering van de dienst en/of het product doch uiterlijk binnen 60 dagen. Studio Dinkie streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via deze pagina. Tevens is het mogelijk de klacht aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform is te bereiken via deze link. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is genomen, dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
De klant vrijwaart Studio Dinkie één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Studio Dinkie nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Studio Dinkie niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Studio Dinkie inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Studio Dinkie is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Studio Dinkie tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.10. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product of dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Studio Dinkie mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten en de verzendkosten retour.
6.11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen of de dienst heeft afgenomen. In geval van levering van de dienst binnen de bedenktermijn geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot levering van de diensten en het afzien van het recht op herroeping nadat Studio Dinkie hier expliciet naar heeft gevraagd.
6.12. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Studio Dinkie. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:
• producten die door Studio Dinkie tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (namen, speciale kleuren, data etc.);
• producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
6.13. Indien de klant Studio Dinkie de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren.
6.14. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.15. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant.
6.16. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of printables, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat zij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
6.17. Studio Dinkie kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
6.18. Studio Dinkie verstuurt de producten met pakketpost van PostNL via Myparcel. Studio Dinkie is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product.
6.19. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Studio Dinkie. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Studio Dinkie, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Studio Dinkie te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Studio Dinkie opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. In geval van producten zal Studio Dinkie de bestellingen binnen 2 tot 5 werkdagen naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.
7.2. Een door Studio Dinkie vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Studio Dinkie niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Studio Dinkie, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Studio Dinkie mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Studio Dinkie beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
7.6. Aan de leveringsplicht van Studio Dinkie zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Studio Dinkie geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.7. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.
7.8. Indien de levering door PostNL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Studio Dinkie een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Studio Dinkie onderzoek doen naar de levering bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.
7.9. Producten of diensten welke door Studio Dinkie worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.
7.10. Een voorbeeld via PDF via de e-mail en digitale voorbeelden zijn qua kleur soms niet gelijk aan het drukwerk. Indien de klant een drukproef wenst, komt dit voor rekening van de klant en zal dit als meerwerk zoals vermeld in artikel 4.7. worden doorberekend. Fouten in/op drukwerk welke zijn ontstaan na akkoord van de klant kunnen niet aan Studio Dinkie worden toegerekend. Studio Dinkie stelt de leverancier van het drukwerk daarvoor aansprakelijk.
7.11. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van het papier en/of inkt op kan treden, dat binnen een drukgang kleurverschillen kunnen ontstaan en indien drukwerk handgemaakte illustraties bevatten, er minimaal verschil kan optreden in formaat en kleur daarvan.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Studio Dinkie verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Studio Dinkie biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Studio Dinkie besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Studio Dinkie besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (voor particulieren geldt het wettelijke BIK-tarief) bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Studio Dinkie voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Studio Dinkie verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Studio Dinkie kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Studio Dinkie een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.9. Alle door Studio Dinkie geleverde producten en diensten blijven eigendom van Studio Dinkie totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Studio Dinkie zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, huisstijlen, templates, tekeningen, modellen, (bron-)bestanden, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Studio Dinkie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Studio Dinkie geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook voor ontwerpen die niet door de klant uitgekozen zijn voor de levering van de producten/diensten.
9.3. De inhoud van de website van Studio Dinkie, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Studio Dinkie en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Studio Dinkie.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Studio Dinkie ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Studio Dinkie, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Studio Dinkie geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Studio Dinkie is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Studio Dinkie plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Studio Dinkie vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft Studio Dinkie recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.9. De klant krijgt na levering van de diensten/de producten een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafische) ontwerp. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bronbestand, de klant krijgt geen toegang tot het bronbestand.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Studio Dinkie en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Studio Dinkie kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien Studio Dinkie onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1.000,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Studio Dinkie dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Dinkie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Studio Dinkie toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. Studio Dinkie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Studio Dinkie geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Studio Dinkie.
10.5. Studio Dinkie is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart Studio Dinkie voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten en diensten van Studio Dinkie.
10.7. Studio Dinkie is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.
10.8. Studio Dinkie is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren indien deze discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat.
10.9. Studio Dinkie is niet aansprakelijk voor beschadigingen die ontstaan tijdens de verzending.
10.10. Studio Dinkie is niet aansprakelijk voor beschadigingen die optreden bij blootstelling van de producten aan vocht en/of warmte.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Studio Dinkie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Studio Dinkie is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Studio Dinkie weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Studio Dinkie kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Studio Dinkie een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Studio Dinkie onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Studio Dinkie of Studio Dinkie zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Studio Dinkie, wanprestatie door leveranciers van Studio Dinkie waardoor Studio Dinkie haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Studio Dinkie of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Studio Dinkie tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Studio Dinkie in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN ANNULERING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Studio Dinkie opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
12.4. Beide partijen, zowel klant als Studio Dinkie, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Studio Dinkie de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Studio Dinkie voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Studio Dinkie;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
12.6. Studio Dinkie zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.7. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.4 en 12.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Studio Dinkie vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.8. Studio Dinkie behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Studio Dinkie overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Studio Dinkie zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Studio Dinkie in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Studio Dinkie worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Studio Dinkie aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Studio Dinkie.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Studio Dinkie te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Studio Dinkie, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio Dinkie en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Studio Dinkie alleen bindend indien en voor zover deze door Studio Dinkie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
14.3. Studio Dinkie spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
14.4. Indien Studio Dinkie op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
14.5. Zowel de klant als Studio Dinkie zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
14.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
14.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Studio Dinkie hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
14.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Dinkie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.9. De klant en Studio Dinkie zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
14.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Studio Dinkie en de klant.

versie: februari 2021(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 Studio Dinkie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel